Početna / Novi Ja

Novi Ja

 • U porodičnom krugu protiv stresa

  Par se može broj­ča­no uve­ća­ti do­la­skom dece ili pri­su­stvom dru­gih čla­no­va po­ro­di­ce: dede i babe, koji for­mi­ra­ju bo­ga­tiji i ra­zno­vr­sniji skup. Zbog toga se pro­ble­mi ve­za­ni za p...

 • Kako prevazići stres u braku?

  Svi­ma koji u brač­nim od­no­si­ma vide zna­ča­jan uzrok stre­sa pre­po­ru­ču­je­mo prak­tič­no spro­vo­đe­nje sle­de­ćih sa­ve­ta: Ne­guj­mo stav pra­šta­nja. Svi smo ne­sa­vr­še­ni. Kako vi, tako i ...

 • Uzroci stresa

  Potpuna analiza stresa pokazuje, da se u njegovom nastajanju uglavnom pojavljuju dva činioca, najpre spoljni uslovi (okruženje,posao, porodica, škola), a zatim se pojavljuje stres koji osoba sama izaz...

 • Zdravlje i stres

  Sve re­ak­ci­je or­ga­ni­zma pod stre­som uti­ču na zdra­vlje. Srce i kr­vo­tok Srce je u sva­koj stre­snoj si­tu­a­ciji preko si­ste­ma ne­ra­va i hor­mo­nal­nog kom­plek­sa po­zva­no na uz­bu­nu i o...

 • Faze stresa

  Stres ne do­la­zi od­jed­nom. Na sre­ću, ljud­sko biće ima mo­guć­nost da pre­po­zna sig­na­le opa­sno­sti. Od svog na­stan­ka pa do vr­hun­ca stres pro­la­zi kroz tri faze: 1. Faza uz­bu­ne Ova faza ...

 • Da li znamo šta je STRES?

  Šta je u stvari pra­vi smi­sao reči stres? Stres je en­gle­ska reč, koja je na­sta­la u sred­njem veku u for­mi dis­tress (biti u kri­tič­noj, te­skob­noj pri­li­ci). To­kom ve­ko­va, oni koji su go­v...

 • Ne tako brzo, žurim se!

  Tr­ča­ti i bri­nu­ti: dva poj­ma ko­ji­ma se može opi­sa­ti stil sa­vre­me­nog ži­vo­ta. Ko­li­ko smo puta tu pojavu po­sma­trali u ži­vo­tu dru­gih, ili se i sami na­la­zi­mo u is­toj trci sa sa­tom,...

 • Snaga uma

  Naše misli i osećaji su hrana našeg uma. Kao što je telu potrebna određena ravnoteža vitamina, belančevina i drugih hranljivih materija da bi bilo zdravo i snažno, tako je i umu potrebna posebna ravno...

 • Opraštanje i dobro zdravlje

  Naučnici sa državnog Univerziteta u Istočnom Tenesiju (East Tennessee State University) proučavali su uticaj opraštanja u odnosu na oporavak od povrede kičmene moždine usled automobilske nesreće, i sl...

 • Odbacivanje pozitivnog sa smrtonosnim posledicama

  Ljudi teže da budu strogi prema sebi po pitanju izgleda svog tela. Društvo vrednuje određene “idealne” fizičke osobine i mnogi ljudi upadaju u zamku osećaja neadekvatnosti zato što se njihove mere ne ...

U porodičnom krugu protiv stresa

Par se može broj­ča­no uve­ća­ti do­la­skom dece ili pri­su­stvom dru­gih čla­no­va po­ro­di­ce: dede i babe, koji for­mi­ra­ju bo­ga­tiji i ra­zno­vr­sniji skup. Zbog toga se pro­ble­mi ve­za­ni za po­ro­dič­ni ži­vot mogu ...

Opširnije »

Kako prevazići stres u braku?

Svi­ma koji u brač­nim od­no­si­ma vide zna­ča­jan uzrok stre­sa pre­po­ru­ču­je­mo prak­tič­no spro­vo­đe­nje sle­de­ćih sa­ve­ta: Ne­guj­mo stav pra­šta­nja. Svi smo ne­sa­vr­še­ni. Kako vi, tako i vaš brač­ni drug. Vi bi­ste tre­ba­lo ...

Opširnije »

Uzroci stresa

Potpuna analiza stresa pokazuje, da se u njegovom nastajanju uglavnom pojavljuju dva činioca, najpre spoljni uslovi (okruženje,posao, porodica, škola), a zatim se pojavljuje stres koji osoba sama izaziva (svojim načinom ...

Opširnije »

Zdravlje i stres

Sve re­ak­ci­je or­ga­ni­zma pod stre­som uti­ču na zdra­vlje. Srce i kr­vo­tok Srce je u sva­koj stre­snoj si­tu­a­ciji preko si­ste­ma ne­ra­va i hor­mo­nal­nog kom­plek­sa po­zva­no na uz­bu­nu i ono po­ja­ča­va svo­ju ...

Opširnije »

Faze stresa

Stres ne do­la­zi od­jed­nom. Na sre­ću, ljud­sko biće ima mo­guć­nost da pre­po­zna sig­na­le opa­sno­sti. Od svog na­stan­ka pa do vr­hun­ca stres pro­la­zi kroz tri faze: 1. Faza uz­bu­ne Ova faza ...

Opširnije »

Da li znamo šta je STRES?

Šta je u stvari pra­vi smi­sao reči stres? Stres je en­gle­ska reč, koja je na­sta­la u sred­njem veku u for­mi dis­tress (biti u kri­tič­noj, te­skob­noj pri­li­ci). To­kom ve­ko­va, oni koji ...

Opširnije »
Prikaži
Sakrij