Početna / Novi Ja / Kako prevazići stres u braku?
OnLine kurs "Zdravlje u vašim rukama"

Kako prevazići stres u braku?

Svi­ma koji u brač­nim od­no­si­ma vide zna­ča­jan uzrok stre­sa pre­po­ru­ču­je­mo prak­tič­no spro­vo­đe­nje sle­de­ćih sa­ve­ta:

 • Ne­guj­mo stav pra­šta­nja.
  Svi smo ne­sa­vr­še­ni. Kako vi, tako i vaš brač­ni drug. Vi bi­ste tre­ba­lo da pre­u­zme­te ini­ci­ja­ti­vu u tre­nut­ku pra­šta­nja. Po­ne­kad ćete mo­ra­ti da pra­šta­te ne­na­mer­ne gre­ške, ali po­ne­kad će biti na­mer­ne. U sva­kom slu­ča­ju, pra­šta­nje tre­ba da bude bez­u­slov­no. To je te­ško is­ku­stvo za či­stu lju­bav jed­nog ljud­skog bića, ali je po­treb­no za raz­vi­ja­nje brač­ne sre­će. Ver­nik koji je do­ži­veo ose­ća­nje Bož­jeg opro­šte­nja, lak­še može da ostva­ri ova­kvo delo. Je­dan od glav­nih prin­ci­pa iz­ra­že­nih u naj­po­zna­ti­joj hri­šćan­skoj mo­li­tvi pomaže nam da re­ši­mo svo­je me­đu­ljud­ske su­ko­be: »Opro­sti nam du­go­ve naše kao i mi što opra­šta­mo du­žni­ci­ma svo­jim.«
 • Uočite sve što je po­zi­tiv­no kod dru­gih.
  Ve­ro­vat­no bi­ste mo­gli da na­pi­še­te du­gač­ku li­stu kva­li­te­ta svog brač­nog dru­ga. Za­što mu to ne bi­ste ka­za­li? Ko­li­ko već dugo ni­ste ma­kar jed­nom reč­ju is­ka­zali svu svo­ju lju­bav i za­hval­nost svom brač­nom dru­gu? Za­što da gle­dam i obra­ćam pa­žnju samo na ono što mi sme­ta, kad moj brač­ni drug ima to­li­ko kva­li­te­ta?
 • Raz­gra­ni­či­te pro­ble­me.
  Tra­ži­te stvar­ni uzrok svo­jih te­ško­ća: no­vac, sek­su­al­nost, deca, ro­di­te­lji, po­sao, od­mor, ra­zo­no­da. U sva­koj obla­sti tre­ba pri­hva­ti­ti mo­de­le po­na­ša­nja, ili pre­po­zna­ti kon­kret­ne sta­vo­ve koji re­me­te vezu. To je prva eta­pa u di­jag­no­zi koja omo­gu­ća­va pre­la­zak na sle­de­ću eta­pu.
 • Us­po­sta­vi­te do­go­vo­re.
  Vrlo je va­žno da tač­no od­re­di­te stvar­ne pro­ble­me koje ima­te sa svo­jim brač­nim dru­gom, ali naj­va­žni­je je do­go­vo­ri­ti se o na­či­nu nji­ho­vog re­ša­va­nja. Tu tre­ba da po­stig­ne­te kom­pro­mi­se. Da­nas pot­pu­no nor­mal­no iz­gle­da ima­ti kon­tak­te sa is­ku­snim brač­nim psi­ho­lo­gom, koji svo­jim po­sre­do­va­njem može da usme­ri je­dan brač­ni par da pre­va­zi­đe te­ško­će na­sta­le u nje­go­vim do­go­vo­ri­ma. Je­dan su­prug se ža­lio kako nje­go­va su­pru­ga ne­sa­ve­sno ko­ri­sti kre­dit­ne kar­ti­ce. Sa svo­je stra­ne, su­pru­ga nije mo­gla da to­le­ri­še da on u ku­pa­ti­lu ski­da svo­ju pr­lja­vu ode­ću i osta­vlja da je ona po­ku­pi. Te­ra­pe­ut je uz jed­no­gla­sni pri­sta­nak od­re­dio su­pru­ga da kupi kor­pu za ru­blje i uči­ni na­por da u nju sta­vlja svo­je pr­lja­vo ru­blje. Supruzi je sa­ve­to­vao da sma­nji svo­je tro­ško­ve, a od su­pru­ga će me­seč­no do­bi­ja­ti ma­nji iz­nos koji će moći da ko­ri­sti bez nje­go­vog po­seb­nog me­ša­nja. Za uz­vrat, ona će na­pu­sti­ti upo­tre­bu kre­dit­ne kar­ti­ce. Tako je re­še­na ova brač­na kri­za koja je mo­gla da se pre­tvo­ri u raz­vod.
 • Tre­ba ga­ji­ti ro­man­ti­čan ži­vot.
  Ako raz­mi­šlja­te o pro­šlo­sti, se­ti­će­te se stva­ra­la­štva i ma­što­vi­to­sti koja je kra­si­la vaš par dok ste bili ve­re­ni. Ko­li­ko ste lju­bav­nih pi­sa­ma pi­sali jed­no dru­gom i ko­li­ko ste to­plih reči iz­go­vo­ri­li! Na ža­lost, ovo ste pre­stali da či­ni­te iako vam je to do­no­si­lo za­do­volj­stvo. Da bi­ste iz­be­gli da brak po­sta­ne muka i da bi­ste osna­žili svo­ju za­jed­ni­cu, ne­op­hod­no je po­no­vo po­kre­nu­ti eta­pu ro­man­ti­ke. Po­ku­šaj­te da s vre­me­na na vre­me, ve­če­ra­te sami iz­van kuće ili jed­nog vi­ken­da or­ga­ni­zuj­te iz­let, pro­sla­vi­te go­di­šnji­cu bra­ka na po­se­ban na­čin ili iz­ne­na­di­te svog brač­nog dru­ga jed­no­stav­nim re­či­ma lju­ba­vi ili neoče­ki­va­nim po­klo­nom.
 • Raz­go­va­raj­te
  U sva­ko­dnev­nim ak­tiv­no­sti­ma ne­op­hod­no je odvo­ji­ti vre­me, koje ne tre­ba da bude dugo, za raz­go­vor sa svo­jim brač­nim dru­gom. Či­ne­ći tako, ostva­ri­će­te ko­mu­ni­ka­ci­ju na vi­šem ni­vou. Bu­di­te po­seb­no oba­zri­vi kada go­vo­ri­te o de­li­kat­nim potrebama ili pro­ble­mi­ma is­pu­nje­nim obe­ća­nji­ma. U ta­kvim slu­ča­je­vi­ma, imaj­te uvek na umu sledeća uput­stva:
  – Sa­če­kaj­te da vaš sa­go­vor­nik za­vr­ši svoj go­vor. Ne pre­ki­daj­te ga sve dok go­vo­ri.
  – Raz­mi­šljaj­te o ono­me što ćete ka­za­ti, pre nego što ka­že­te. Po­go­to­vo ako ste u emo­ci­o­nal­nom sta­nju koje vas uz­ne­mi­ra­va. Ako ste u ne­do­u­mi­ci ne­moj­te ni­šta go­vo­ri­ti.
  – Ne za­me­raj­te. Do­ka­za­no je da reči iz­go­vo­re­ne to­nom za­mer­ke ili pre­ba­ci­va­nja ne pro­iz­vo­de ni­ka­kav efe­kat, iako su to bile mu­dre reči.
  – Pro­na­đi­te po­zi­tiv­nu stra­nu u od­re­đe­noj si­tu­a­ci­ji. Is­tak­ni­te ono što je po­zi­tiv­no u ži­vo­tu i po­na­ša­nju va­šeg sa­go­vor­ni­ka (po­seb­no ako se radi o brač­nom dru­gu) i sa­op­šti­te mu to iskre­no i bez la­ska­nja.
  – Spo­ro go­vo­ri­te. Ako ste tihi i mir­ni ne­će­te ima­ti pro­ble­ma, a ako ni­ste, po­tru­di­te se da go­vo­ri­te smi­re­no, to će vas opu­sti­ti.
  – Go­vo­ri­te isti­nu, uvek objek­tiv­no i sa lju­ba­vlju.
  – Iz­be­ga­vaj­te su­ko­be. Sa ne­kim se mo­že­mo i ne­sla­ga­ti, ali ne mo­ra­mo se ver­bal­no su­ko­blja­va­ti.
  – Kada pri­me­ti­te da ste po­gre­ši­li, pri­znaj­te i ka­ži­te. To će u po­na­ša­nju va­šeg sa­go­vor­ni­ka pro­iz­ve­sti vrlo po­zi­tiv­nu re­ak­ci­ju.
  – Iz­beg­ni­te po­što – poto bes i viku. U tom slu­ča­ju ko­mu­ni­ka­ci­ja po­sta­je ne­mo­gu­ća, jer sa­go­vor­nik obra­ća pa­žnju na vaš gnev, a ne na po­ru­ku.
  – Go­vo­ri­te u pra­vom tre­nut­ku. Samo ne­ko­li­ko tre­nu­ta­ka na­me­njeno je od­re­đe­nim pi­ta­nji­ma.
 • Odr­ža­vaj­te du­hov­nost
  Nisu svi psi­ho­lo­zi ili brač­ni sa­vet­ni­ci re­li­gi­o­zni, ali oni koji jesu sta­vlja­ju ak­ce­nat na re­li­gi­o­zni ži­vot. Više so­ci­o­lo­ških is­pi­ti­va­nja po­ka­za­lo je da u za­jed­ni­ci u ko­joj je je­dan brač­ni drug re­li­gi­o­zan, a dru­gi ne, do­la­zi do za­ma­šno ve­li­kog pro­cen­ta brač­nih su­ko­ba, dok je naj­ve­ći ste­pen brač­ne sre­će bio po­stig­nut kod onih koji su imali za­jed­nič­ku veru i spro­vo­dili je u za­jed­nič­kom ži­votu.

Preuzeto iz knjige „Život bez stresa“, autor Prof. Dr. Sc. Julian Melgosa

OnLine kurs "Zdravlje u vašim rukama"
Prikaži
Sakrij