• Kofein u organizmu

  Kofein postoji u širokoj lepezi proizvoda. Međutim, mnoge studije ukazuju da istinska opasnost koju on nosi sa sobom još nije u potpunosti poznata. Možda nijedan predmet na zdravstvenom polju nije kon...

 • Inspiracija za bolji i značajniji život u novom broju časopisa „Život i zdravlje“

  Put izuzetnosti vodi uzbrdo Svako od nas se s vremena na vreme oduševi nekom dobrom knjigom, nekim novim informacijama, izuzetnim ljudima koji su svojim životom zadužili svet i ostvarili značajan utic...

 • Kamp zdravlja 2017 – Ključevi mentalnog zdravlja

  Obaveštenje: Prijavljivanje za ovogodišnji Kamp zdravlja je završeno jer su kapaciteti popunjeni. Ukoliko imate pitanja ili želite da budete stavljeni na listu čekanja, u slučaju da neko od prijavljen...

 • Neprijatan zadah – problem o kome se ne govori

  Kod pojedinih osoba iz usta se oseća neprijatan miris (halotosis) i to im stvara socijalne i psihičke probleme. Da bi se ova pojava mogla lečiti i sprečiti, potrebno je pronaći njene prave uzroke. Pos...

 • U porodičnom krugu protiv stresa

  Par se može broj­ča­no uve­ća­ti do­la­skom dece ili pri­su­stvom dru­gih čla­no­va po­ro­di­ce: dede i babe, koji for­mi­ra­ju bo­ga­tiji i ra­zno­vr­sniji skup. Zbog toga se pro­ble­mi ve­za­ni za p...

 • Kako prevazići stres u braku?

  Svi­ma koji u brač­nim od­no­si­ma vide zna­ča­jan uzrok stre­sa pre­po­ru­ču­je­mo prak­tič­no spro­vo­đe­nje sle­de­ćih sa­ve­ta: Ne­guj­mo stav pra­šta­nja. Svi smo ne­sa­vr­še­ni. Kako vi, tako i ...

 • Uzroci stresa

  Potpuna analiza stresa pokazuje, da se u njegovom nastajanju uglavnom pojavljuju dva činioca, najpre spoljni uslovi (okruženje,posao, porodica, škola), a zatim se pojavljuje stres koji osoba sama izaz...

 • Svetski dan borbe protiv DEPRESIJE

  Depresija pogađa preko 300 miliona ljudi širom sveta (WHO, 2017 – Svetska zdravstvena organizacija). Ako poznajete nekoga ko pati od depresije, MOŽETE POMOĆI: –          Budite tu za njih, pokaž...

 • Zdravlje i stres

  Sve re­ak­ci­je or­ga­ni­zma pod stre­som uti­ču na zdra­vlje. Srce i kr­vo­tok Srce je u sva­koj stre­snoj si­tu­a­ciji preko si­ste­ma ne­ra­va i hor­mo­nal­nog kom­plek­sa po­zva­no na uz­bu­nu i o...

 • Faze stresa

  Stres ne do­la­zi od­jed­nom. Na sre­ću, ljud­sko biće ima mo­guć­nost da pre­po­zna sig­na­le opa­sno­sti. Od svog na­stan­ka pa do vr­hun­ca stres pro­la­zi kroz tri faze: 1. Faza uz­bu­ne Ova faza ...

Zdravlje

Ishrana

Recepti

Aktuelni događaji

Kofein u organizmu

Kofein postoji u širokoj lepezi proizvoda. Međutim, mnoge studije ukazuju da istinska opasnost koju on nosi sa sobom još nije ...

Opširnije »

Inspiracija za bolji i značajniji život u novom broju časopisa „Život i zdravlje“

Put izuzetnosti vodi uzbrdo Svako od nas se s vremena na vreme oduševi nekom dobrom knjigom, nekim novim informacijama, izuzetnim ...

Opširnije »

Kamp zdravlja 2017 – Ključevi mentalnog zdravlja

Obaveštenje: Prijavljivanje za ovogodišnji Kamp zdravlja je završeno jer su kapaciteti popunjeni. Ukoliko imate pitanja ili želite da budete stavljeni ...

Opširnije »

Svetski dan borbe protiv DEPRESIJE

Depresija pogađa preko 300 miliona ljudi širom sveta (WHO, 2017 – Svetska zdravstvena organizacija). Ako poznajete nekoga ko pati od ...

Opširnije »

Odnosi

Novi Ja

NEW START - NOVI POČETAK

Ishrana

Vežbanje

Voda

Sunčeva svetlost

Trezvenost

Vazduh

Odmor

Poverenje